Inloggen
Winkelmandje
Schoonmaakadvies op maat Met al ruim 40 jaar aan ervaring

Algemene Voorwaarden Zakelijk

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Definities
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Offertes, Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 5 - Levering: termijnen, uitvoering en wijziging
Artikel 6 - Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse)opzegging van een overeenkomst
Artikel 7 - Prijzen, betaling en incassokosten
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Garanties, onderzoek en klachttermijn
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Risico-overgang
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Intellectuele eigendom
Artikel 14 - Geheimhouding
Artikel 15 - Toepasselijk echt en bevoegde rechter
Artikel 16 - Deelbaarheid
Artikel 17 - Overdracht
Artikel 18 - Verklaring van afstand
Artikel 19 - Diverse


 

Artikel 1. Identiteit

Wij zijn Gejoma Schoonmaakartikelen B.V. (maar gewoon Gejoma mag natuurlijk ook). Via Gejoma.nl komt u bij ons terecht. Maar u kunt natuurlijk ook bij ons in de winkel langskomen! U vindt ons op onderstaand adres:

Waterland 25
1948 RK, Beverwijk

T. 0251 - 21 19 21
E. info@gejoma.nl

KVK Amsterdam: 34049775
BTW nr.: 812092016B01

 

Artikel 2. Definities

Gejoma: Dat zijn wij, of 'de rechtspersoon Gejoma', als het officieel moet. Zelf gebruiken we liever gewoon Gejoma.
Klant: Dat ben jij, of iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met Gejoma.
Producten: Alle goederen die door Gejoma via de website, in de winkel of vanuit het magazijn worden aangeboden.
Diensten: Alle diensten die Gejoma aan zijn klanten aanbiedt.
De website(s): De website(s) die door Gejoma beheerd worden en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Dag: Een kalenderdag

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk ('Algemene Voorwaarden') zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Gejoma en op elke overeenkomst tussen u en ons.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven wij natuurlijk netjes aan. Zijn er verschillende deze voorwaarden, dan kunt u uitgaan van de aanvullingen tenzij anders aangegeven.
3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer beidde partijen het hiermee eens zijn. Dit wordt vervolgens schriftelijk vastgelegd.
4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij wij aangegeven dat dit wel zo is.
5. Gejoma mag op een ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen of diensten. Deze voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij specificeren.
6. De Algemene Voorwaarden eens rustig teruglezen? U kunt ze ten alle tijden gratis opvragen via info@gejoma.nl of op onze website.
7. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.
8. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor onze zakelijke klanten. Dus niet voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie. Daarvoor gelden andere Algemene Voorwaarden.
9. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
10. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 4. Offertes, Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Is de offerte binnen 14 dagen aanvaard? Ook dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig, voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
3. Staan er fouten in de offerte of webshop als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons hier niet op vastpinnen.
4. Alle prijzen in een offerte, aanbieding of op de webshop zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: deze staan er niet in. Tenzij anders aangegeven.
5. Gaat u niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan is er geen overeenkomst, tenzij wij aangeven dat dit wel het geval is.
6. Alle overeenkomsten komen schriftelijk (zwart op wit) tot stand.
7. De foto's op onze website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. In het geval dat een kenmerk of afbeelding toch afwijkt van het daadwerkelijke producten zijn niet aansprakelijk.
8. Voor we met elkaar in zee gaan willen we graag zeker weten dat we ons allebei aan de afspraken kunnen houden. Daarom wordt een bestelling pas in behandeling genomen na een volledige betaling van de bestelling. Mocht dit niet mogelijk zijn is een recente KvK-uittreksel met bijbehorende informatie over uw kredietwaardigheid ook voldoende. Op basis van de aangeleverde informatie kunnen de bestelling of aanvraag alsnog weigeren.
9. Producten of producthoeveelheden die speciaal voor uw besteld zijn kunnen helaas niet worden teruggestuurd.
10. Leveren wij bij u op rekening? Dan gaan wij er van uit dat u ons op de hoogte houdt over eventuele veranderingen bij de KvK, uw groepsstructuur en financiële positie.
11. Gejoma hoeft geen reden op te geven om een opdracht of bestelling te weigeren.

 

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

1. Het ontvangen, leveren en uitvoeren van bestellingen doen wij natuurlijk zorgvuldig. En met uw beoordeling van aanvragen voor diensten gaan wij altijd serieus om.
2. Binnen 1 dag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling.
3. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven bij de bestelling. Dat kan via de website, op de offerte of op de bestelopdracht gedaan zijn.
4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we u dit zo snel mogelijk weten en kunt u de bestelling zonder extra kosten annuleren.
5. We doen er altijd alles aan om binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen maar soms lukt dit helaas niet. De aangegeven termijnen in de overeenkomst zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen wij niet voldoen aan de aangegeven termijnen? Dit geeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
6. Wilt u dat uw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem, echter zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening.
7. Een bestelling laten bezorgen in het buitenland? Dat overleggen we graag met u. Zendingen naar het buitenland doen we altijd Ex. works.
8. Bij bezorging laden we uw bestelling graag uit, maar dit is wel voor uw rekening en op uw eigen risico.
9. Soms kunnen we uw bestelling niet in zijn geheel of in één keer bezorgen. In dit geval leveren wij de bestelling in verschillende delen.
10. Wij leveren uw bestelling waar u maar wilt. Echter ligt de verantwoording voor het hebben van genoeg ruimte bij u. In sommige gevallen moeten producten opgeborgen worden. Dit gebeurt op uw risico.
11. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een passende oplossing. U moet in dit geval natuurlijk wel nog steeds de factuur betalen.
12. Weigert u als klant producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na? In dat geval heeft Gejoma het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt voor deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.
13. De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
14. Gejoma is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
15. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse)opzegging van een overeenkomst

1. Vanuit Gejoma mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit gebeurt uiteraard nooit zonder reden, maar kan voorkomen als:
a. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
c. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hier geen of te weinig bewijs voor krijgen.
d. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
2. Gejoma mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor Gejoma om te kunnen leveren.
3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de Wet en in onze overeenkomst staan.
4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kunt u natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen Gejoma opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.
5. Wanneer wij de overeenkomst tussentijds opzeggen, overleggen we natuurlijk wel even over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan u toe te rekenen? Dan zijn hiervan de kosten voor uw rekening.
6. We hopen dat het niet gebeurt, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u te maken krijgt met een liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt. In zo'n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo'n geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Annuleert u (gedeeltelijk) een geplaatse bestelling? Dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd. Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4.

 

Artikel 7. Prijzen, betalingen en incassokosten

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. We verwachten uw betaling binnen de termijn die is aangegeven door ons. In de valuta die wij hebben gefactureerd. Gejoma kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.
3. Betaalt u de factuur niet op tijd. Dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan Gejoma ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
4. zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben. Andersom kan dit helaas niet.
5. Wanneer u uw verplichtingen naar ons niet of niet op tijd nakomt komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
6. U kan op rekening bestellen, maar alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast en kan door ons gewijzigd worden wanneer wij dat willen. Hieronder valt ook het instellen van betaling vooraf.
7. We mogen ten alle tijden uw kredietwaardigheid onderzoeken. Op basis van zo'n onderzoek kunnen we aanvullende voorwaarden aan u opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties. Bij zo'n onderzoek houden wij ons natuurlijk altijd aan de wet.
8. Gejoma mag kredieten en betalingen achteraf op rekeningen wijzigen zonder hiervoor een reden op te geven.
9. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Kopen op rekening
10. Als u van Gejoma op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.
11. Gejoma is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. Mocht dit het geval wezen meldt u dit meteen bij Gejoma.
12. Gejoma kan de veiligheid van het internet niet garanderen. Gegevens die u naar ons toestuurt met een identificatiemiddel kunnen worden opgevangen en vervalst door anderen.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Gejoma verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.
2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag u dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. U mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
3. We gaan er van uit dat u als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van Gejoma veilig te stellen. Dat houdt in dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo'n manier dat deze nog steeds herkenbaar van Gejoma zijn. Herkenningstekens op het product of de verpakking mag u niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.
4. als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of de producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet u als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
5. Heeft u producten van Gejoma in beheer? Dan bent u verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings-- en waterschade. De polis hiervan willen we ter controle ook inzien. Bij een uitkering van de verzekering hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we hierbij uw medewerking.
6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, verwachten we hiervoor toestemming. Hier hoort bij dat u ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot deze plek.

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

1. Alle producten die wij aan u leveren, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten. Zolang u ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in Nederland. Gebruikt u de producten buiten Nederland gelden mogelijk afwijkende garantie- en voorwaarden.
2. De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders schriftelijk hebben afgesproken.
3. Gebruikt u het product niet op de juiste wijze, dan vervalt de garantie. Dit geldt ook als u het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook wanneer er omstandigheden zijn waar wij geen invloed hebben, zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, kunnen wij u helaas geen garantie bieden.
4. We verwachten van u als klant dat u zelf de producten die door ons geleverd worden onderzoekt om te zien of alles wat er is afgesproken klopt.
5. Zichtbare gebreken aan de producten dienen binnen 5 werkdagen na aflevering door ons, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk worden gemeld. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 7 werkdagen schriftelijk worden doorgegeven. Op een later moment is dit helaas niet meer mogelijk.
6. Meldt u een gebrek aan uw product(en) op tijd? Dan moet u natuurlijk alsnog betalen. We doen er vervolgens alles aan om het probleem op te lossen. Bij geen tijdige melding gaan wij ervan uit dat u de producten aanvaardt.
7. Wanneer uw melding te laat is heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Wanneer we het met elkaar eens zijn dat uw product niet werkt zoals u zou mogen verwachten en u heeft dit tijdig gemeld. Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending hebben ontvangen. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijgt u van ons een vergoeding.
9. Blijkt uw klacht ongegrond? Dan zijn de gemaakte kosten voor onderzoek voor uw rekening.
10. Bij een verlopen garantietermijn zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.
11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor u gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.
12. Als u verantwoordelijk bent voor schade aan een geretourneerd product, nemen wij deze niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zult u zelf moeten betalen. Een retourzending moet in dezelfde staat verkeren als dat wij het product geleverd hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden natuurlijk wel retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Komen wij de afspraken die we samen hebben gemaakt niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
2. Hebt u onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
4. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Denk hierbij aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die u maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen wanneer u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld: gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Bent u zelf verzekerd tegen de schade die u heeft opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.
8. Bij schade met opzet of bewuste onvoorzichtigheid zijn wij wel aansprakelijk.

 

Artikel 11. Risico-overgang

1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt Gejoma geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor u.
2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat uw schuld? Dan draagt u het risico. dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door u opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gejoma in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gejoma gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gejoma kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Dat is juridisch voor:
a. Stakingen
b. Ziekte onder personeel
c. Brand, overstroming
d. Waterschade
e. Oorlogen en opstanden
f. Export- en/of importbeperkingen
g. Bedrijfsstoringen
h. Energiestoringen
i. Storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en.of het op het enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
j. Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
k. Het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbende. Denk hierbij aan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.
2. Als klant mag u geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.

 

Artikel 14. Geheimhouding

1. Het kan gebeuren dat u vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag u dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat u dit op geen enkele manier doet en dat u dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.
2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:
a. Als u de informatie al in uw bezit of ontwikkeld had voordat u het van ons ontving. Tenzij u wist dat de informatie vertrouwelijk was.
b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
c. Als u de informatie heeft verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als u een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag u de informatie delen.
3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat u niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeveven. Tenzij u dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 16. Deelbaarheid

1. Als er een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloed de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet. Deze blijven onverminderd van kracht. Betrokken partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

 

Artikel 17. Overdracht

1. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van Gejoma voor nodig.
2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we u dit wel weten.

 

Artikel 18. Verklaring van afstand

1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet wanneer wij deze rechten niet of vertraagd uitvoeren.

 

Artikel 19. Diverse

1. Wanneer door Gejoma gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gejoma deze Voorwaarden soepel toepast.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gejoma in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze Gejoma vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte? Ontvang de beste aanbiedingen en specialistisch advies. Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen